78 सूरह नबा हिंदी में​

Quran in Hindi

सूरह नबा हिंदी में​: अ ऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमबिस्मिल्ला-हिर्रहमा-निर्रहीमअम्मा यतासा अ लूनअनिन नबाअिल अज़ीमअल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफूनकल्ला सा यअ ल…

error: Content is protected !!