सूरह मआरिज हिंदी में​

70 सूरह मआरिज | Surah Al Maarij

सूरह मआरिज में 44 आयतें और 2 रुकू हैं। यह सूरह मक्की है।

सूरह मआरिज हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. स-अ-ल साइलुम्-बि-अ़ज़ाबिंव् – वाक़िअिल्
 2. लिल्-काफ़िरी-न लै-स लहू दाफ़िअुम्
 3. मिनल्लाहि जिल्-मआ़रिज
 4. त़अ् रुजुल् मलाइ – कतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन् का-न मिक्दारुहू ख़म्सी – न अल्-फ स-नतिन्
 5. फ़स्बिर सब्रन् जमीला
 6. इन्नहुम् यरौनहू बईदंव्
 7. व नराहु क़रीबा
 8. यौ – म तकूनुस्समा – उ कल्मुहिल
 9. व तकूनुल्-जिबालु कल्अिह्नि
 10. व ला यस् अलु हमीमुन् हमीमंय्
 11. युबस्सरू-नहुम्, य-वद्दुल्-मुज्-रिमु लौ यफ़्तदी मिन् अज़ाबि यौमिइज़िम् बि-बनीहि
 12. व साहि-बतिही व अखीहि
 13. व फ़सी – लतिहिल्लती तुअ् वीहि
 14. व मन् फिल्अर्ज़ि जमींअन् सुम्-म युन्जीहि
 15. कल्ला, इन्नहा लज़ा
 16. नज़्ज़ा-अ़तल्- लिश्शवा
 17. तद्अू  मन् अद्-ब-र व त-वल्ला
 18. व ज-म-अ़ फ़औआ़
 19. इन्नल्-इन्सा-न खुलि-क़ हलूआ
 20. इज़ा मस्सहुश्शर्रु ज़ज़ूआ
 21. व इज़ा मस्सहुल्-ख़ैरु मनूआ
 22. इल्लल्-मुसल्लीन
 23. अल्लज़ी – न हुम् अ़ला सलातिहिम् दा-इमून
 24. वल्लज़ी-न फ़ी अम्वालिहिम् हक्कुम्- मअ्लूम
 25. लिस्सा – इलि वल्-महरूम
 26. वल्लज़ी-न युसद्दिक़ू-न बियौमिद्- दीन
 27. वल्लज़ी-न हुम् मिन् अज़ाबि रब्बिहिम् मुश् फिक़ून
 28. इन्-न अज़ा-ब रब्बिहिम् ग़ैरु मअ्मून
 29. वल्लज़ी – न हुम् लिफ़ुरुजिहिम् हाफ़िज़ून
 30. इल्ला अला अज़वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ-इन्नहुम् गैरु मलूमीन
 31. फ-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ-उलाइ – क हुमुल्-आदून
 32. वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अहिदहिम् राज़ून
 33. वल्लज़ी – न हुम् बि-शहादातिहिम् का-इमून
 34. वल्लज़ी-न हुम् अला सलातिहिम् युहाफ़िज़ून
 35. उलाइ – क फ़ी जन्नातिम्-मुक्रमून
 36. फ़मालिल्लज़ी-न क-फरू कि-ब-ल- क मुहितईन
 37. अनिल्-यमीनि व अनिश्शिमालि अिज़ीन
 38. अ-यत्मऊ कुल्लुरिइम् – मिन्हुम् अय्युख़-ल जन्नत नईम
 39. कल्ला, इन्ना ख़लक़्नाहुम् मिम्मा यअ्लमून
 40. फला उक्सिमु बिरब्बिल्-मशारिक़ि वल्-मग़ारिबि इन्ना ल-क़ादिरून
 41. अला अन् नुबद्दि – ल ख़ैरम् – मिन्हुम् व मा नह्नु बिमस्बूकीन
 42. फ-ज़रहुम् यख़ूज़ू व यल् अबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यू- अदून
 43. यौ-म यख् रुजु न मिनल्-अज्दासि सिराअन् क- अन्नहुम् इला नुसुबिंय् – यूफिज़ून
 44. ख़ाशि-अतन् अब्सारुहुम् तर्-हक़ुहुम् ज़िल्लतुन्, ज़ालिकल् यौमुल्लज़ी कानू यू-अदून

सूरह मआरिज वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!