सूरह अल कलम हिंदी में​

68 सूरह अल कलम | Surah Al Qalam

सूरह अल कलम में अरबी के 52 आयतें और 2 रुकू है। यह सूरह मक्की है।

सूरह अल कलम हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. नून् वल्क़-लमि व मा यस्तुरून
 2. मा अन्-त बिनिअ्-मति रब्बि-क बि- मज्-नून
 3. व इन्-न ल-क ल-अज्रन् ग़ै-र ममनून
 4. व इन्न-क ल-अ़ला ख़ुलुक़िन् अ़ज़ीम
 5. फ़-सतुब्सिरु व युब्सिरून
 6. बि-अय्यिकुमुल्-मफ़्तून
 7. इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल्-ल अ़न् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्-मुह्तदीन
 8. फ़ला तुतिअिल्-मुकज़्ज़िबीन
 9. वद्-दू लौ तुद्हिनु फ़युद्हिनून
 10. व ला तुतिअ् कुल्-ल हल्लाफ़िम् – महीन
 11. हम्माज़िम्-मश्शाइम् बि-नमीम
 12. मन्नाअिल्-लिल्ख़ैरि मुअ्-तदिन् असीम
 13. अुतुल्लिम् बअ्-द ज़ालि-क ज़नीम
 14. अन् का-न ज़ा मालिंव्-व बनीन
 15. इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना क़ा-ल असातीरुल्-अव्वलीन
 16. स-नसिमुहू अ़लल्-ख़ुर्-तूम
 17. इन्ना बलौनाहुम् कमा बलौना अस्हाबल्-जन्नति इज़् अक़्समू ल- यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन
 18. व ला यस्तस्नून
 19. फ़ता-फ़ अ़लैहा ता-इफ़ुम्-मिर्रब्बि-क व हुम् ना- इमून
 20. फ – अस् – बहत् कस्सरीम
 21. फ़-तनादौ मुस्बिहीन
 22. अनिग़्दू अ़ला हर्सिकुम् इन् कुन्तुम् सारिमीन
 23. फ़न्त-लक़ू व हुम् य-तख़ा-फ़तून
 24. अल्-ला यद्खुलन्न- हल्यौ – म अ़लैकुम् – मिस्कीन
 25. व ग़दौ अ़ला हर्दिन् क़ादिरीन
 26. फ़-लम्मा रऔहा क़ालू इन्ना ल-ज़ाल्लून
 27. बलू नह्नु मह्-रूमून
 28. क़ा-ल औसतुहुम् अलम् अक़ुल्-लकुम् लौ ला तुसब्बिहून
 29. क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन
 30. फ़- अ क़्ब-ल ब अ्ज़ुहुम् अ़ला ब अ्ज़िय्- य-तला-वमून
 31. क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन
 32. अ़सा रब्बुना अ़य्युब्दि लना ख़ैरम्-मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून
 33. कजालिकल्- अ़ज़ाबु, व ल-अ़ज़ाबुल् – आख़िरति अक्बरु लौ कानू यअ्लमून
 34. इन्-न लिल्-मुत्तक़ी-न अिन्-द रब्बिहिम् जन्नातिन् – नईम
 35. अ-फ़-नज्-अ़लुल्-मुस्लिमी-न कल्- मुज्-रिमीन
 36. मा लकुम्, कै-फ़ तह्कुमून
 37. अम् लकुम् किताबुन् फ़ीहि तद्रुसून
 38. इन्-न लकुम् फ़ीहि लमा त-ख़य्यरून
 39. अम् लकुम् ऐमानुन् अ़लैना बालि-ग़तुन् इला यौमिल्-क़ियामति इन्-न लकुम् लमा तह्कुमून
 40. सल्हुम् अय्युहुम् बिज़ालि-क ज़ईम
 41. अम् लहुम् शु-रका-उ फ़ल्यअ्तू बिशु-रका-इहिम् इन् कानू सादिक़ीन
 42. यौ-म युक्शफ़ु अ़न् साकिंव् व युद्-औ़-न इलस्सुजूदि फ़ला यस्ततीऊन
 43. ख़ाशि-अ़तन् अब्सारुहुम् तर्-हक़ुहुम् ज़िल्लतुन्, व क़द् कानू युद्औ – न इलस्सुजूदि व हुम् सालिमून
 44. फ-ज़र्नी व मंय्युकज्ज़िबु बिहाज़ल्-हदीसि, स-नस्तद्-रिजुहुम् मिन् हैसु ला यअ्लमून
 45. व उम्ली लहुम्, इन्-न कैदी मतीन
 46. अम् तस् – अलुहुम् अज्रन् फ़हुम् मिम्-म़ग्-रमिम् मुस्क़लून
 47. अम् ज़िन्दहुमुल् – ग़ैबु फ़हुम् यक्तुबून
 48. फ़स्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क व ला तकुन् क- साहिबिल्-हूति इज़् नादा व हु-व मक्ज़ूम
 49. लौ ला अन् तदा-र-कहू निअ्मतुम्- मिर्रब्बिही लनुबि-ज़ बिल् अरा-इ व हु-व मज़्मूम
 50. फ़ज्तबाहु रब्बुहू फ़-ज-अ-लहू मिनस्सालिहीन
 51. व इंयू – यकादुल्लज़ी-न क- फ़रू ल – युज़्लिक़ून – क बि- अब्सारिहिम् लम्मा समिउज़्ज़िक्-र व यक़ूलू-न इन्नहू ल-मज्नून
 52. व मा हु-व इल्ला ज़िक्रूल्- लिल्-आलमीन

सूरह अल कलम वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!