सूरह अल-हदीद हिंदी में

57 सूरह अल-हदीद | Surah Al Hadid

सूरह अल-हदीद में 29 आयतें और 4 रुकू है। यह सूरह मदनी है।

सूरह अल-हदीद हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व हुवल् अज़ीज़ुल् – हकीम
 2. लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि युह्यी व युमीतु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर
 3. हुवल्-अव्वलु वल्-आख़िरु वज़्ज़ाहिरु वल्-बातिनु व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम
 4. हुवल्लज़ी ख़-लक़स्सावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़ललू – अर्शि, यअ्लमु मा यलिजु फ़िल्अर्ज़ि व मा यख़्रुजु मिन्हा व मा यन्ज़िलु मिनस्समा – इ व मा यअ्-रुजु फ़ीहा, व हु-व म-अ़कुम् ऐनमा कुन्तुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर
 5. लहू मुल्कु स्समावाति वल्अर्ज़ि, व इलल्लाहि तुर्ज उल्-उमूर
 6. यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन् नहा – र फ़िल्लैलि, व हु-व अ़लीमुम् बिज़ातिस्-सुदूर
 7. आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फ़िक़ू मिम्मा ज-अ़-लकुम् मुस्तख़-लफ़ी-न फ़ीहि, फ़ल्लज़ी – न आमनू मिन्कुम् व अन्फ़क़ू लहुम् अज्रून कबीर
 8. व मा लकुम् ला तु अ्मिनू-न बिल्लाहि वर्रसूलु यद्अूकुम् लितुअ्मिनू बि-रब्बिकुम् व क़द् अ-ख़-ज़ मीसा-क़कुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन
 9. हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अ़ला अ़ब्दिही आयातिम् बय्यिनातिल्-लियुख़रि- जकुम् मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व इन्नल्लाह बिकुम् ल-रऊफ़ुर्रहीम
 10. व मा लकुम् अल्-ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वल्अर्ज़ि, ला यस्तवी मिन्कुम् मन् अन्फ़-क़ मिन् कब्लिल्-फ़त्हि व कात-ल, उलाइ-क अअ्-ज़मु द-र-जतम् – मिनल्लज़ी-न अ न्फ़क़ू मिम्बअ्दु व क़ातलू, व कुल्लंव्-व- अ़दल्लाहुल्-हुस्ना, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर
 11. मन् ज़ल्लज़ी युक़िरज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनन् फ़-युज़ाअि-फ़हू लहू व लहू अजरुन् करीम
 12. यौ – म तरल् – मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति यस्आ नूरुहुम् बै-न ऐदीहिम् व बि-ऐमानिहिम् बुश्राकुमुल्-यौ-म जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, ज़ालि-क हुवल् फ़ौजुल्-अ़ज़ीम
 13. यौ म यक़ूलुल्-मुनाफ़िक़ू-न वल्- मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ी-न आमनुन्ज़ुरूना नक़्तबिस् मिन्- नूरिकुम् कीलर्जिऊ वरा-अकुम् फ़ल्तमिसू नूरन्, फ़जुरि-ब बैनहुम् बिसूरिल्-लहू बाबुन्, बातिनुहू फ़ीहिर्रह्मतु व ज़ाहिरुहू मिन् क़ि-बलिहिल्-अ़ज़ाब
 14. युनादूनहुम् अलम् नकुम् म-अ़कुम्, क़ालू बला व लाकिन्नकुम् फ़तन्तुम् अन्फ़ु-सकुम् व तरब्बस्तुम् वर्तब्तुम् व ग़र्रत्कुमुल् – अमानिय्यु हत्ता जा अ अम्-रुल्लाहि व ग़र्र कुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर
 15. फ़ल्यौ – म ला युअ् – ख़ज़ु मिन्कुम् फ़िद्-यतुंव्-व ला मिनल्लज़ी-न क- फ़रू, मअ्वाकुमुन्नारु, हि-य मौलाकुम्, व बिअ्सल्-मसीर
 16. अलम् यअ्नि लिल्लज़ी-न आमनू अन् तख़्श-अ़ क़ुलूबुहुम् लिज़िक्रिल्लाहि व मा न-ज़-ल मिनल्-हक़्क़ि व ला यकूनू कल्लज़ी-न ऊतुल् – किता-ब मिन् क़ब्लु फ़ता-ल अ़लैहिमुल् – अ- मदु फ़-क़सत् क़ुलूबुहुम्, व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिक़ून
 17. इअ्-लमू अन्नल्ला-ह युह्यिल्- अर्ज़ बअ्-द मौतिहा, क़द् बय्यन्ना लकुमुल् – आयाति लअ़ल्लकुम् तअ्क़िलून
 18. इन्नल् – मुस्सद्दिक़ी-न वल्-मुस्सद्दिक़ाति व अक़्रज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनंय् – युज़ा – अ़फु लहुम् व लहुम् अज्-रून् करीम
 19. वल्लज़ी – न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइ – क हुमुस् -सिद्दीक़ू-न वश्शु-हदा – उ अिन्- द रब्बिहिम्, लहुम् अज्-रूहुम् व नूरुहुम्, वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ – क अस्हाबुल्-जहीम
 20. इअ्-लमू अन्नमल्-हयातुद्-दुन्या लअिबुंव्-व लह्वुंव्-व ज़ी-नतुंव्-व तफ़ाख़ुरुम् – बैनकुम् व तकासुरुन् फिल्- अम्वालि वल्-औलादि, क-म-सलि ग़ैसिन् अअ्-जबल्-कुफ़्फ़ा-र नबातुहू सुम्- म यहीजु फ़-तराहु मुस्फ़र्रन् सुम्-म यकूनु हुतामनू, व फ़िल्-आख़िरति अ़ज़ाबुन् शदीदुंव्-व मग़्फ़ि-रतुम् – मिनल्लाहि व रिज़्वानुन्, व मल्-हयातुद्- दुन्या इल्ला मताअुल्- ग़ुरूर
 21. साबिक़ू इला मग़्फ़ि-रतिम्-मिर्रब्बिकुम् व जन्नतिन् अ़र्जुहा क-अ़र्जिस्समा – इ वल्अ़र्ज़ि उइद्दित् लिल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु ज़ुल् – फ़ज़्लिल् – अ़ज़ीम
 22. मा असा-ब मिम्-मुसी-बतिन् फ़िल्अर्ज़ि व ला फ़ी अऩ्फ़ुसिकुम् इल्ला फ़ी किताबिम् – मिन् क़ब्लि अन्- नब्र-अहा, इन्-न ज़ालि क अ़लल्लाहि यसीर
 23. लिकैला तअसौ अ़ला मा फ़ातकुम् व ला तफ़्रहू बिमा आताकुम्, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्-ल मुख़्तालिन् फ़ख़ूर
 24. अल्लज़ी-न यब्ख़लू-न व यअ्मुरुनन्ना – स बिल्बुख़्लि, व मंय्य – तवल्-ल फ़-इन्नल्ला -ह हुवल् ग़निय्युल्-हमीद
 25. ल-क़द् अर्सल्ना रुसु-लना बिल्बय्यिनाति व अन्ज़ल्ना म- अ़हुमुल्- किता-ब वल्मीज़ा-न लि-यक़ूमन्नासु बिल् क़िस्ति व अन्ज़ल्नल् – हदी- द फ़ीहि बअ्सुन् शदीदुंव्-व मनाफ़िअु लिन्नासि व लि-यअ् – लमल्लाहु मंय्यन्सुरुहू व रुसु – लहू बिल्ग़ैबि, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् अ़ज़ीज़
 26. व ल-क़द् अर्सल्ना नूहंव्-व इब्राही-म व जअ़ल्ना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि-मन्नुबुव्व-त वल् किता-ब फ़मिन्हुम् मुह्तदिन् व कसीरुम् – मिन्हुम् फ़ासिक़ून
 27. सुम्-म क़फ़्फ़ैना अ़ला आसारिहिम् बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बि-ईसब्नि मर्य-म व आतैनाहुल्- इन्जी-ल व जअ़ल्ना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीनत् -त-बअूहु रअ्-फ़तंव्-व रह्म-तन्, व रह्बानिय्य-त- निब्त दअूहा मा कतब्नाहा अ़लैहिम् इल्लब्तिग़ा – अ रिज़्वानिल्लाहि फ़मा रऔहा हक़् क़ रिआ-यतिहा फ़आतैनल्लज़ी-न आमनू मिन्हुम् अरहुम् व कसीरुम् – मिन्हुम् फ़ासिक़ून
 28. या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-हव – आमिनू बि रसूलिही युअ्तिकुम् किफ़्लैनि मिर्रह्मतिही व यज् अ़ल्-लकुम् नूरन् तम्शू-न बिही व यग़्फिर् लकुम्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्रहीम 
 29. लि-अल्ला यअ्ल-म अह्लुल्- किताबि अल्ला यक़्दिरू-न अ़ला शैइम्-मिन् फ़ज़्लिल्लाहि व अन्नल् – फ़ज़्-ल बि – यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु ज़़ुल्-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम

सूरह अल-हदीद वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!