सूरह अल-मुजादिला हिंदी में​

58 सूरह अल-मुजादिला | Surah Al-Mujadila

सूरह अल-मुजादिला में अरबी के 22 आयतें और 3 रुकू है। यह सूरह मदनी है।

सूरह अल-मुजादिला हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. क़द् समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलु – क फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्-मअु तहावु-रकुमा, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर
 2. अल्लज़ी – न यु ज़ाहिरू-न मिन्कुम् मिन्- निसा – इहिम् मा हुन्-न उम्महाति-हिम्, इन् उम्महातुहुम् इल्लल्-लाई व-लद्- नहुम्, व इन्नहुम् ल यक़ूलू-न मुन्करम् मिनल्-क़ौलि वज़ूरन्, व इन्नल्ला-ह ल-अ़फ़ुव्वुन् ग़फ़ूर
 3. वल्लज़ी – न युज़ाहिरू- न मिन् निसा – इहिम् सुम्- मउदू-न लिमा कालू फ़ तह्-रीरु र-क़-बतिम्-मिन् क़ब्लि अंय्य-तमास्सा, ज़ालिकुम् तू अ़ज़ू-न बिही, वल्लाहु बिमा तअ्मलू- न ख़बीर
 4. फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु श ह्-रैनि मु-तताबि अैनि मिन् क़ब्लि अंय्य-तमास्सा, फ़-मल्-लम् यस्ततिअ् फ़-इत्आमु सित्ती – न मिस्कीनन्, ज़ालि क लितु अ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, व तिल् क हुदूदुल्लाहि, व लिल्का फ़िरी-न अ़ज़ाबुन् अलीम
 5. इन्नल्लज़ी – न युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ी – न मिन् क़ब्लिहिम् व क़द् अन्ज़ल्ना आयातिम्-बय्यिनातिन्, व लिल्काफ़िरी-न अ़ज़ाबुम् मुहीन
 6. यौ-म यब्अ़सुहुमुल्लाहु जमीअ़न् फ़-युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, अह्साहुल्लाहु व नसूहु, वल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद
 7. अलम् त-र अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, मा यकूनु मिन्-नज्वा सला-सतिन् इल्ला हु-व राबिअुहुम् व ला ख़म्सतिन् इल्ला हु-व सादिसुहुम् व ला अद्ना मिन् ज़ालि-क व ला अक्स र इल्ला हु-व म अ़हुम् ऐ न मा कानू सुम्-म युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू यौमल्- क़ियामति, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अ़लीम
 8. अलम् त-र इलल्लज़ी-न नुहू अ़निन्-नज्वा सुम्-म यअूदू-न लिमा नुहू अ़न्हु व य-तनाजौ-न बिल्इस्मि वल्- अुद्वानि व मअ्सि – यतिर्रसूलि व इज़ा जाऊ -क हय्यौ-क बिमा लम् युहय्यि-क बिहिल्लाहु व यक़ूलू-न फ़ी अ़न्फुसिहिम् लौ ला युअ़ज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूलु, हस्बुहुम् जहन्नमु यस्लौनहा फ़-बिअ्सल्-मसीर
 9. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा तनाजैतुम् फ़ला त-तनाजौ बिल्इस्मि वल्अुद्वानि व मअ्सि यतिर् – रसूलि व तनाजौ बिल्-बिर्रि वत्तक़्वा, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुह्शरून 
 10. इन्नमन्- नज्वा मिनश्- शैतानि लियह्जुनल्लज़ी-न आमनू व लै-स बिज़ार्रिहिम् शैअन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, व अ़लल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल्-मुअ्मिनून
 11. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा क़ी-ल लकुम् तफ़स्सहू फ़िल्-मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम् व इज़ा क़ीलन्शुज़ू फ़न्शुज़ू यर्फअिल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् वल्लज़ी-न ऊतुल्-अिल्- म द रजातिन्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर
 12. या अय्युहल्लज़ी – न आमनू इज़ा नाजैतुमुर्रसू-ल फ़-क़द्दिमू बै-न यदै नज्वाकुम् स-द-क़तन्, ज़ालि – क ख़ैरुल – लकुम् व अत्हरु, फ़-इल्लम् तजिदू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्-रहीम
 13. अ-अश्फ़क़्तुम् अन् तुकद्दिमू बै-न यदै नज्वाकुम् स-द- क़ातिन्, फ़-इज़् लम् तफ़्अलू व ताबल्लाहु अ़लैकुम् फ़- अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अती अुल्ला-ह व रसूलहू, वल्लाहु ख़बीरुम् – बिमा तअ्मलून
 14. अमल् त र इलल्लज़ी-न तवल्लौ क़ौमन् ग़ज़ि बल्लाहु अ़लैहिम्, मा हुम्-मिन्कुम् व ला मिन्हुम् व य ह्लिफ़ू-न अ़लल्-कज़िबि व हुम् य अ्लमून 
 15. अ-अ़द्दल्लाहु लहुम् अ़ज़ाबन् शदीदन्, इन्नहुम् सा-अ मा कानू यअ्मलून
 16. इत्त-ख़ज़ू ऐमा-नहुम् जुन्नतन् फ़-सद्दू अ़न् सबीलिल्लाहि फ़-लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन
 17. लन् तुग़्नि-य अ़न्हुम् अम्वालुहुम् व ला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, उलाइ-क अस्हाबुन्- नारि, हुम् फ़ीहा ख़ालिदून
 18. यौ-म यब्-अ़सुहुमुल्लाहु जमीअ़न् फ़-यह्लिफ़ू-न लहू कमा यह्लिफ़ू-न लकुम् व यह्सबू-न अन्नहुम् अ़ला शैइन्, अला इन्नहुम् हुमुल् – काज़िबून
 19. इस्तह् – व -ज़ अ़लैहिमुश्शैतानु फ़-अन्साहुम् ज़िक्रल्लाहि, उलाइ क हिज़्बुश् – शैतानि, अला इन्-न हिज़्बश्शैतानि हुमुल् – ख़ासिरून
 20. इन्नल्लज़ी-न युहाद्दूनल्ला ह व रसूलहू उलाइ क फ़िल्-अज़ल्लीन
 21. क – तबल्लाहु ल-अग़्लिबन्-न अ-न व रसुली, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् अ़ज़ीज़
 22. ला तजिदु क़ौमंय् – युअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल् – आख़िरि युवाद्-दू-न मन् हाद्दल्ला-ह व रसूलहू व लौ कानू आबा-अहुम् औ अब्ना-अहुम् औ इख़्वा-नहुम् औ अ़शी-र-तहुम्, उलाइ-क क-त-ब फ़ी क़ुलूबिहिमुल्-ईमा-न व अय्य-दहुम् बिरूहिम्-मिन्हु, व युद्-ख़िलुहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, रज़ियल्लाहु अ़न्हुम् व रज़ू अ़न्हु, उलाइ – क हिज़्बुल्लाहि, अला इन्-न हिज़्बल्लाहि हुमुल्-मुफ़्लिहून

सूरह अल-मुजादिला वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!