सूरह अल हश्र हिंदी में​

59 सूरह अल हश्र | Surah Al-Hashr

सूरह अल हश्र में अरबी के 24 आयतें और 3 रुकू है। यह सूरह मदनी है।

सूरह अल हश्र हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्जि व हुवल् अ़ज़ीज़ुल् – हकीम
 2. हुवल्लज़ी अख़्-रजल्लज़ी- न-क-फ़रू मिन् अह्लिल्-किताबि मिन् दियारिहिम् लि-अव्वलिल् – हश्-रि, मा ज़नन्तुम् अ़य्यख़्-रुजू व ज़न्नू अन्नहुम् मानि-अ़तुहुम् हुसूनुहुम् मिनल्लाहि फ़- अताहुमुल्लाहु मिन् हैसु लम् यह्तसिबू व क़-ज़-फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअ्-ब युख़िरबू – न बुयू-तहुम् बि – ऐदीहिम् व ऐदिल् – मुअ्मिनी न फ़अ्तबिरू या उलिल्-अब्सार
 3. व लौ ला अन् क- तबल्लाहु फ़लैहिमुल्-जला-अ- ल-अज़्ज़-बहुम् फिद्-दुन्या, व लहुम् फिल्- आख़िरति अ़ज़ाबुन्नार
 4. ज़ालि-क बि- अन्नहुम् शाक़्क़ुल्ला-ह व रसूलहू व मंय्युशाक़्क़िल्ला -ह फ़-इन्नल्ला-ह शदीदुल् – अिक़ाब
 5. मा क़-तअ्तुम् मिल्ली-नतिन् औ तरक्तुमूहा क़ाइ – मतन् अ़ला उसूलिहा फ़बि – इज़्निल्लाहि व लियुख़्ज़ि-यल्-फ़ासिक़ीन
 6. व मा अफ़ा-अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन्हुम् फ़मा औजफ़्तुम् अ़लैहि मिन् ख़ैलिंव्-व- ला रिकाबिंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युसल्लितु रुसु-लहू अ़ला मंय्यशा-उ, वल्लाहु अ ट अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर
 7. मा अफ़ा-अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन् अह्लिल्-क़ुरा फ़-लिल्लाहि व लिर्रसूलि व लिज़िल्-क़ुर्बा वल्यतामा वल्- मसाकीनि वब्निस्सबीलि कै ला यकू-न दू-लतम्-बैनल्-अग़्निया-इ मिन्कुम्, व मा आताकुमुर्रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम् अ़न्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह शदीदुल्- अिक़ाब
 8. लिल्फ़ु-क़राइल्-मुहाजिरीनल्लज़ी-न उख़्-रिजू मिन् दियारिहिम् व अम्वालिहिम् यब्तग़ू -न फ़ज़्लम् – मिनल्लाहि व रिज़वानंव्-व यन्सुरूनल्ला-ह व रसूलहू, उलाइ – क हुमुस्सादिक़ून
 9. वल्लज़ी-न त – बव्वउद्दा-र वल्ईमा न मिन् क़ब्लिहिम् युहिब्बू-न मन् हाज-र इलैहिम् व ला यजिदू-न फ़ी सुदूरिहिम् हा-जतम्-मिम्मा ऊतू व युअ्सिरू – न अ़ला अऩ्फुसिहिम् व लौ का न बिहिम् ख़सा-सतुन्, व
  मंय्यू-क शुह्-ह नफ़्सिही फ़-उलाइ – क हुमुल् – मुफ़्लिहून
 10. वल्लज़ी – न जाऊ मिम्बअ्दिहिम् य़कूलू-न रब्बनग़्फ़िर् लना व लि-इख़्वानिनल्लज़ी – न स – बक़ूना बिल् – ईमानि व ला तज्अ्ल् फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लल्-लिल्लज़ी – न आमनू रब्बना इन्न- क रऊफ़ुर्रहीम
 11. अलम् त-र इलल्लज़ी-न नाफ़क़ू यक़ूलू-न लि-इख़्वानिहिमुल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् अह्लिल्-किताबि ल-इन् उख़्-रिज्तुम् ल-नख़्-रूजन्-न म-अ़कुम् व ला नुतीअु फ़ीकुम् अ-हदन् अ-बदंव्-व इन् क़ूतिल्तुम् ल-नन्सुरन्नकुम्, वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम् लकाज़िबून
 12. ल-इन् उख़्-रिजू ला यख़्-रुजू न म-अ़हुम् व ल-इन् क़ूतिलू ला यन्सुरूनहुम् व ल-इन्-न-सरूहुम् लयु-वल्लुन्नल्- अद्बा-र, सुम्-म ला युन्सरून
 13. ल-अन्तुम् अशद्-दु रह्-बतन् फ़ी सुदूरिहिम् मिनल्लाहि, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् क़ौमुल्-ला यफ़्क़हून
 14. ला युक़ातिलूनकुम् जमीअ़न् इल्ला फ़ी क़ुरम् – मुहस्स-नतिन् औ मिंव्वरा – इ जुदुरिन्, बअ्सुहुम् बैनहुम् शदीदुन्, तह्सबुहुम् जमीअंव् व क़ुलूबुहुम् शत्ता, ज़ालि -क बि- अन्नहुम् क़ौमुल्-ला यअ्क़िलून
 15. क-म-सलिल्लजी – न मिन् क़ब्लिहिम् क़रीबन् ज़ाक़ू व बा-ल अम्-रिहिम् व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम
 16. क-म-सलिश्शैतानि इ ज़् क़ा-ल लिल् – इन्सानि क्फ़ुर् फ़-लम्मा
  क-फ़-र क़ा-ल इन्नी बरीउम् – मिम् – क इन्नी अख़ाफ़ुल्ला – ह रब्बल् – आ़लमीन
 17. फ़का-न आ़कि-ब-तहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा, व ज़ालि – क जज़ाउज़्ज़ालिमीन
 18. या अय्युहल्लज़ी – न आमनुत्तक़ुल्ला – ह वल्तन्ज़ुर् नफ़्सुम् मा क़द्द-मत् लि-ग़दिन् वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून
 19. व ला तकूनू कल्लज़ी-न नसुल्ला-ह फ़-अन्साहुम् अन्फ़ु-सहुम्, उलाइ-क हुमुल् फ़ासिक़ून
 20. ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुल्-जन्नति, अस्हाबुल्-जन्नति हुमुल् – फ़ाइज़ून
 21. लौ अन्ज़ल्ना हाज़लू-क़ुर्आ-न अ़ला ज-बलिल्- ल-रऐ-तहू ख़ाशिअ़म् मु-तसद्दिअ़म् मिन् ख़श्-यतिल्लाहि, व तिल्कल् – अम्सालु नज़्रिबुहा लिन्नासि लअ़ल्लाहुम् य-तफ़क्करून
 22. हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व आ़लिमुल् – ग़ैबि वश्शहा-दति हुवर्-रह्मानुर्रहीम
 23. हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मलिकुल्- क़ुद्दूसुस् – सलामुल् – मुअ्मिनुल् – मुहैमिनुल्- अ़ज़ीज़ुल्-जब्बारुल् – मु-तकब्बिरु, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा युश्रिकून
 24. हुवल्लाहुल् ख़ालिक़ुल् बारिउल् मुसव्विरु लहुल् अस्मा -उल्- हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फ़िस्समावाति वल्अर्जि व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम

सूरह अल हश्र वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!