सूरह अल मुमताहिना हिंदी में​

60 सूरह अल मुमताहिना | Surah Al-Mumtahanah

सूरह अल मुमताहिना में अरबी के 13 आयतें और 2 रुकू है। यह सूरह मदनी है।

सूरह अल मुमताहिना हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तख़िज़ू अ़दुब्बी व अ़दुब्वकुम् औलिया-अ तुल्क़ु-न इलैहिम् बिल्-म-वद्दति व क़द् क-फ़रू बिमा जा- अकुम् मिनल्- हक़्क़ि युख़्-रिजूनर्-रसू-ल व इय्याकुम् अन् तुअ्मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम्, इन् कुन्तुम् ख़रज्तुम् जिहादन् फी सबीली वब्तिग़ा-अ मर्ज़ाती तुसिर्रू – न इलैहिम् बिल्म-वद्द्ति व अ-न अअ्लमु बिमा अख़्फैतुम व मा अअ्लन्तुम्, व मंय्यफ़्अल्हु मिन्कुम् फ़-क़द् जल्-ल सवा-अस्सबील
 2. इंय्यस्कफ़ूकुम् यकूनू लकुम् अअ्दा-अंव्- व यब्सुतू इलैकुम् ऐदि-यहुम् व अल्सि-न-तहुम् बिस्सू-इ व वद्दू लौ तक्फ़ुरून
 3. लन् तन्फ़-अ़कुम् अर्हामुकुम् व ला औलादुकुम् यौमल्- क़ियामति यफ़िसलु बैनकुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर
 4. क़द् कानत् लकुम् उस्वतुन् ह-स-नतुन् फ़ी इब्राही म वल्लज़ी-न म-अ़हू इज़् क़ालू लिक़ौमिहिम् इन्ना बु-रआ-उ मिन्कुम् व मिम्मा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि कफर्ना बिकुम् व बदा बैनना व बैनकुमुल् – अ़दा – वतु वल्- ब़ग्ज़ा – उ अ-बदन् हत्ता तुअ्मिनू बिल्लाहि वह्-दहू इल्ला क़ौ-ल इब्राही – म लि-अबीहि ल-अस्तग़्फ़िरन्-न ल-क व मा अम्लिकु ल-क मिनल्लाहि मिन् शैइन्, रब्बना अ़लै-क तवक्कल्ना व इलै-क अनब्ना व इलैकल्-मसीर
 5. रब्बना ला तज्अ़ल्ना फ़ित्-नतल् – लिल्लज़ी – न क – फ़रू वग़्फ़िर् लना रब्बना इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीज़ुल् – हकीम
 6. ल – क़द् का-न लकुम् फ़ीहिम् उस्वतुन् ह-स-नतुल्-लिमन् का-न यर्जुल्ला-ह वल्यौमल् – आख़ि-र व मंय़्य – तवल्-ल फ़-इन्नल्ला-ह हुवल् ग़निय्युल्- हमीद
 7. अ़सल्लाहु अंय्यज्अ़-ल बैनकुम् व बैनल्लज़ी – न आ़दैतुम् मिन्हुम् मवद्द – तन्, वल्लाहु क़दीरुन्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्-रहीम
 8. ला यन्हाकुमुल्लाहु अ़निल्लज़ी-न लम् युक़ातिलूकुम् फ़िद्दीनि व लम् यु ख़्-रिजूकुम् मिन् दियारिकुम् अन् तबर्रूहुम् व तुक़्सितू इलैहिम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्-मुक़्सितीन
 9. इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अ़निल्लज़ी-न क़ा – तलुकुम् फ़िद्दीनि व अख़्-रजूकुम् मिन् दियारिकुम् व ज़ा-हरू अ़ला इख़्राजिकुम् अन् तवल्लौहुम् व मंय्य-तवल्लहुम् फ़-उलाइ क हुमुज़्ज़ालिमून
 10. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा जा – अकुमुल् मुअ्मिनातु मुहाजिरातिन् फ़म्तहिनूहुन्-न, अल्लाहु अअ्लमु बि-ईमानिहिन्-न फ़-इन् अ़लिम्तुमूहुन्-न मुअ्मिनातिन् फ़ला तर्जि अूहुन्-न इल ल् – कुफ़्फ़ारि, ला हुन्-न हिल्लुल् लहुम् व ला हुम् यहिल्लू-न लहुन्-न, व आतूहुम् मा अन्फ़क़ू, व ला जुना-ह अ़लैकुम् अन् तन्किहू हुन्- न इज़ा आतैतुमूहुन्-न उजू-रहुन्-न, व ला तुम्सिकू बि अ़ि -समिल् – कवा फ़िरि वस्अलू मा अन्फ़ क़्तुम् वल्-यस्अलू मा अन्फ़क़ू, ज़ालिकुम् हुक्मुल्लाहि, यह्कुमु बैनकुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम
 11. व इन् फ़ा-तकुम् शैउम् – मिन् अज़्वाजिकुम् इलल्-कुफ़्फ़ारि फ़- आ़क़ब्तुम् फ़-आतुल्लज़ी-न ज़-हबत् अज़्वाजुहुम् मिस्-ल मा अन्फ़क़ू, वत्तकुल्लाहल्लज़ी अन्तुम् बिही मुअ्मिनून
 12. या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा जा-अकल् – मुअ्मिनातु युबायिअ् – न- क अ़ला अल्-ला युश्रिक्-न बिल्लाहि शैअंव्-व ला यस्-रिक् -न व ला यज़्नी-न व ला यक़्तुल्-न औला-दहुन्-न व ला यअ्ती – न बिबुह्तानिंय्-यफ़्तरीनहू बै-न ऐदीहिन्-न व अर्जुलिहिन्-न व ला यअ्सी-न-क फ़ी मअ़रूफ़िन् फ़-बायिअ्हुन्-न वस्तग्फ़िर् लहुन्नल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम
 13. या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला त-तवल्लौ क़ौमन् ग़ज़िबल्लाहु अ़लैहिम् क़द् य-इसू मिनल्-आख़िरति कमा य-इसल्-कुफ़्फ़ारु मिन् अस्हाबिल्-क़ुबूर

सूरह अल मुमताहिना वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!