सूरह अत-तलाक हिंदी में​

65 सूरह अत-तलाक | Surah At-Talaq

सूरह अत-तलाक में अरबी के 12 आयतें और 2 रुकू है। यह सूरह मदनी है।

सूरह अत-तलाक हिंदी में

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

 1. या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्- निसा-अ फ़-तल्लिक़ूहुन्-न लिअिद्-दति- -हिन्-नव अह्सुल्- इद्-द-त वत्तक़ुल्ला-ह रब्बकुम् ला तुख़िरजूहुन्-न मिम्-बुयूतिहिन्-न व ला यख़रुज्-न इल्ला अंय्य अ्ती-न बिफ़ाहि-शतिम् मुबय्यि-नतिन्, व तिल्-क हुदूदुल्लाहि, व मंय्य-त-अ़द्-द हुदूदल्लाहि फ़- क़द् ज़-ल-म नफ़्सहू, ला तद्री लअल्लल्ला-ह युह्दिसु ब अ्-द ज़ालि-क अम्रा
 2. फ़-इज़ा बल ग़्-न अ-ज-लहुन्-न फ़-अम्सिकूहुन्-न बि- मअ्-रूफ़िन् औ फ़ारिक़ू हुन्-न बि- म अ्-रूफिंव्-व अश्हिदू ज़वै अ़द्लिम् – मिन्कुम् व अक़ीमुश्शहा-द-त लिल्लाहि, ज़ालिकुम् यू – अ़ज़ु बिही मन् का-न युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल्- आख़िरि, व मंय्यत्तकिल्ला-ह यज्अल्-लहू मख़् – रजा
 3. व यर्ज़ुक़्हु मिन् हैसु ला यहतसिबु, व मंय्य – तवक्कल् अ़लल्लाहि फ़हु-व हस्बुहू, इन्नल्ला – ह बालिग़ु अम्रिही, क़द् ज- अ़लल्लाहु लिकुल्लि शैइन् क़द्रा
 4. वल्लाई य-इस्-न मिनल्-महीज़ि मिन्-निसाइकुम् इनिर्तब्तुम् फ़-अिद्दतुहुन्-न सला- सतु अश्हुरिंव् – वल्लाई लम् यहिज़्-न, व उलातुल्-अ ह्मालि अ-जलुहुन् न अंय्यज़अ् – न हम्ल हुन्-न, व मंय्यत्त क़िल्ला – ह यज् अ़ल्-लहू मिन् अम्रिही युस्रा
 5. ज़ालि – क अम्रुल्लाहि अन्ज़-लहू इलैकुम्, व मंय्यत्तकिल्ला-ह युकफ़्फ़िर् अन्हु सय्यिआतिही व यु अ्ज़िम् लहू अज्रा
 6. अस्किनूहुन्-न मिन् हैसु स-कन्तुम् मिं व्वुज्दिकुम् व ला तुज़ारूहुन्-न लि-तुज़य्यिकू अ़लैहिन्-न, व इन् कुन्-न उलाति हम्लिन् फ़-अन्फिक़ू अ़लैहिन्- न हत्ता यज़अ्-न हम् – लहुन्-न फ-इन् अर्ज़अ्-न लकुम् फ़-आतूहुन्-न उजू-रहुन्न वअ्तमिरू बैनकुम् बि-मअरूफ़िन् व इन् तआसर्-तुम् फ़-सतुर्जि ऊ लहू उ ख़्रा
 7. लियुन्फ़िक् ज़ू स-अतिम्-मिन् स – अ़तिही, व मन् क़ुदि-र अ़लैहि रिज़्कुहू फ़ल्युन्फ़िक़् मिम्मा – आताहुल्लाहु, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन् इल्ला मा आताहा, स-यज् – अ़लुल्लाहु ब अ्-द उ स् रिंय्-युस्रा
 8. व क – अय्यिम् मिन् क़र्-यतिन् अ़तत् अ़न् अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़-हासब्नाहा हिसाबन् शदीदंव्-व अज़्ज़ब्नाहा अ़ज़ाबन्-नुक्रा
 9. फ़-ज़ाक़त् व बा-ल अम्रिहा व का-न आ़क़ि- बतु अम्रिहा ख़ुस्रा
 10. अ-अद्दल्लाहु लहुम् अ़ज़ाबन् शदीदन् फ़त्तक़ुल्ला-ह या उलिल्- अल्बाबिल्लज़ी-न आमनू क़द् अन्ज़लल्लाहु इलैकुम् ज़िक्रा
 11. रसूलंय् – यत्लू अ़लैकुम् आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिल्-लियुख़्-रिजल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व मंय्युअ्मिम् बिल्लाहि व यअ्मल् सालिहंय् – युद्ख़िल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, क़द् अह्-सनल्लाहु लहू रिज़्क़ा
 12. अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़ सब्-अ़ समावातिंव्-व मिनल्-अर्ज़ि मिस्-लहुन्-न, य-तनज़्ज़लुल्-अम्रू बैनहुन्-न लितअ्लमू अन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरुंव्-व अन्नल्ला – ह कुद् अहा – त बिकुल्लि शैइन् अिल्मा

सूरह अत-तलाक वीडियो

Share this:

Leave a Comment

error: Content is protected !!